Το Impact Hub Athens κεφαλαιοποιώντας την δεκαετή παρουσία και εμπειρία του στα πεδία της επιχειρηματικότητας, της κοινωνικής καινοτομίας και της βιωσιμότητας μέσα από τη στρατηγική του συνεργασία με το Ίδρυμα  Google.org, υλοποιεί το πρόγραμμα Rural Incubation σε μια προσπάθεια να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής που απαιτούν ανθεκτικότερες κοινωνίες και οικονομίες. 

“Πιστεύουμε πως η εκπαίδευση στον τομέα της επιχειρηματικότητας, τα προγράμματα επιχειρηματικής ενδυνάμωσης  και οι δράσεις ευαισθητοποίησης γύρω από τα περιβαλλοντικά θέματα είναι ζωτικής σημασίας,  καθώς παρέχουν τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις  που απαιτούνται για την δίκαιη περιβαλλοντική μετάβαση, αλλά και επειδή καλλιεργούν μία νοοτροπία που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη επιχειρηματικής κουλτούρας. Αν καταφέρουμε να ενισχύσουμε το οικοσύστημα της κοινωνικής οικονομίας με στόχο τη βιωσιμότητα, υπάρχει η δυνατότητα  να αντιστραφεί η έως τώρα “ερήμωση” της περιφέρειας, να αναδειχθεί σε κέντρο προσέλκυσης ταλέντου και να επιτευχθεί  η κλιματική και κοινωνική ανθεκτικότητα.” δηλώνουν οι ιδρυτές του Impact Hub Athens, Σόφη Λάμπρου και Δημήτρης Κοκκινάκης δίνοντας τον τόνο και την κατεύθυνση του προγράμματος το οποίο υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Google.org, στο πλαίσιο του Social Innovation Fund.

 

 

Με στόχο τη δημιουργία και τη διατήρηση ενός μόνιμου δικτύου στήριξης της πράσινης επιχειρηματικότητας στην περιφέρεια, 153 επιχειρηματίες σε όλη την Ελλάδα- το 40% των οποίων είναι γυναίκες- συμμετέχουν ήδη στις θερμοκοιτίδες που ανέλαβαν να λειτουργήσουν με την σύμπραξη της ομάδας του Impact Hub Athens,  “Τα Ψηλά Βουνά” και το Μπουλούκι για την Περιφέρεια της Ηπείρου, η Bizrupt στην Περιφέρεια Κρήτης, η Ομάδα Ανάπτυξης Νεολαίας της Φλώρινας για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η Αναπτυξιακή Καρδίτσας (ΑΝΚΑ) για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, η ΕΤΑΠ (Εταιρεία Ανάπτυξης και Προόδου Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων) και η Phaos Κοιν.Σ.Επ. για την περιοχή της Μεσσηνίας και το LightHub – Επιμελητήριο Εμπορίου Έβρου για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. Το δίκτυο αυτό, θα αναπτύσσει προγράμματα και δράσεις για την ανάπτυξη λύσεων βιωσιμότητας σε τομείς όπως αυτοί του τουρισμού, της αγροδιατροφής, της ενέργειας, των νέων υλικών, της πολιτιστικής παράδοσης, και της βιοποικιλότητας, αλλά και θα ενδυναμώνει κοινωνικές ομάδες που υπο-εκπροσωπούνται στον επιχειρηματικό τομέα, με έμφαση στις γυναίκες. 

Μέχρι το Φεβρουάριο, παράλληλα και συντονισμένα, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, το δίκτυο θα προσφέρει εκπαιδευτικά εργαστήρια, coaching, διατομεακές συναντήσεις, δυναμικές κοινότητας, μεγάλες και μικρότερες εκδηλώσεις (φεστιβάλ, εκθέσεις, αγορές) , demo days κ.α. Μέρος της πρόθεσης του προγράμματος είναι να έρθει σε επαφή το ευρύ κοινό με τις εκκολαπτόμενες λύσεις, αλλά και να εμπλακούν ενεργά τοπικοί και εθνικοί φορείς του χώρου της καινοτομίας, στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιφέρειας.

Σε αυτό το πλαίσιο και με όραμα μια πιο καίρια παρέμβαση στις πολιτικές λήψης αποφάσεων, την ανάπτυξη στρατηγικών και δημιουργία συνεργασιών για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας με στόχο τη βιωσιμότητα, μέσα από μια σειρά συναντήσεων, εργαστηρίων και παρουσιάσεων σε κάθε περιφέρεια, το Impact Hub Athens, μαζί  με τον έκαστο τοπικό φορέα, θα συντονίσει τη συνδημιουργία μιας μελέτης με τίτλο “Στρατηγικές Καινοτομίας για την Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα μέσω της Επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια”, εμπλέκοντας  περισσότερους από 390 κρίσιμους φορείς στον χώρο της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας σε όλη την Ελλάδα. 

Pin It on Pinterest

Share This