Μια συμμαχία για τον μετριασμό της ενεργειακής φτώχειας. 

Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Μποδοσάκη.

 

Πώς μπορούμε να μεταβούμε σε ένα πιο βιώσιμο, συμμετοχικό και δίκαιο μοντέλο παραγωγής και διάθεσης της ενέργειας; Πώς μπορούμε να καλύψουμε τις ενεργειακές ανάγκες ευάλωτων ομάδων πολιτών σε μακροχρόνια βάση;

Η ενεργειακή ένδεια αφορά περισσότερους από 125 εκ. πολίτες, αποτελώντας σημαντική πρόκληση για ολόκληρη την Ευρώπη.  Στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ, 2019), σχεδόν το 23% του συνολικού πληθυσμού εμφανίζεται μη ικανό να θερμάνει ικανοποιητικά την κατοικία του, ενώ για την περίπτωση του οικονομικά ευάλωτου πληθυσμού, το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 41%.   Παράλληλα, η εξελισσόμενη κλιματική κρίση, εκτός από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, έχει και σημαντικές κοινωνικές επιπτώσεις οι οποίες πλήττουν κατά κύριο λόγο τις πιο ευάλωτες ομάδες πολιτών.

Στις προκλήσεις αυτές απαντά το έργο ΣΥΝ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ, μια πρωτοβουλία του Impact Hub Athens και της Electra Energy, για την ανάπτυξη συμμετοχικών λύσεων, που υλοποιείται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Μποδοσάκη. 

Οι δυο οργανισμοί αναπτύσσουν ένα πρότυπο έργο, ξεκινώντας τον Ιούνιο του 2023, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία τους και το δίκτυο τους με στόχο τη μελέτη και εφαρμογή μιας μεθοδολογίας εντοπισμού και διασύνδεσης ενεργειακά ευάλωτων νοικοκυριών και ενεργειακών κοινοτήτων (EKOIN). Τα αποτελέσματα του έργου θα αποτυπώνονται σε μια ανοιχτή εργαλειοθήκη η οποία θα αξιοποιεί τους θεσμούς των ενεργειακών κοινοτήτων (ν. 4513/2018) και του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (ν.4414/2016) για τη μείωση του ενεργειακού κόστους μέσω της διάθεσης τμημάτων φωτοβολταϊκών σε ευάλωτες ομάδες πολιτών.  Η ενέργεια που θα παράγεται θα συμψηφίζεται με την κατανάλωση οδηγώντας έτσι στη δραστική μείωση των λογαριασμών. Παράλληλα, το έργο θα επικεντρωθεί σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και δράσεις πολιτικής συνηγορίας για τη μακροπρόθεσμη ενσωμάτωση και εφαρμογή των λύσεων σε τοπικό και θεσμικό επίπεδο σε συνεργασία με δημόσιους φορείς και δήμους.

Βασιζόμενοι στην πολυετή συνεργασία τους και στην ευαισθητοποίηση σε ζητήματα ενεργειακής δημοκρατίας, και κατά κύριο λόγο σε δράσεις πολιτικής συνηγορίας μέσα από την κινητοποίηση των δικτύων τους, οι δύο οργανισμοί αναλαμβάνουν να εφαρμόσουν εναλλακτικές λύσεις, συνεισφέροντας στη μετάβαση σε ένα πιο δίκαιο και βιώσιμο μοντέλο παραγωγής και διάθεσης ενέργειας, για όλους. 

Καλως ήρθατε στη ΣΥΝ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

#ΣΥΝ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ #ElectraEnergy #ImpactHubAthens 

Σχετικά με τις ενεργειακές κοινότητες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2018 αναγνώρισε θεσμικά το δικαίωμα των πολιτών στην αυτό-παραγωγή και ιδιοκατανάλωση της ενέργειας μέσω του Πακέτου Οδηγιών «Καθαρή Ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους» καλώντας όλα τα Κράτη-Μέλη να αναγνωρίσουν τις «ενεργειακές κοινότητες» ως νέες νομικές οντότητες ως το καλοκαίρι του 2021. Ήδη από το 2018 η Ελλάδα διαθέτει ένα σχετικά προοδευτικό θεσμικό πλαίσιο για τις ενεργειακές κοινότητες (ν. 4513/2018). Οι τελευταίες αποτελούν ουσιαστικά συνεταιρισμούς, μέσω των οποίων πολίτες, μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ΟΤΑ και άλλοι φορείς της κοινωνίας των πολιτών μπορούν να συν-επενδύσουν σε έργα καθαρής ενέργειας, παράγοντας έτσι συλλογικά τη δική τους ενέργεια. 

Εν μέσω της ενεργειακής κρίσης, η ιδιο-παραγωγή ενέργειας μπορεί να μειώσει σημαντικά τα κόστη ενέργειας, αποτελώντας έτσι ένα καθοριστικό οικονομικό έρεισμα. Συγκεκριμένα, μέσω του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, οι ενεργειακές κοινότητες μπορούν να παρέχουν δωρεάν, καθαρή ενέργεια σε ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά για διάστημα έως και 25 χρόνων. Παράλληλα, μέσω άλλων συλλογικών δράσεων, όπως η ευαισθητοποίηση, η αγορά ενεργειακά αποδοτικών συσκευών, και οι συλλογικές ανακαινίσεις σπιτιών, οι ενεργειακές κοινότητες μπορούν να μειώσουν δραστικά την ενεργειακή κατανάλωση των μελών τους.  

Σχετικά με το Ίδρυμα Μποδοσάκη

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη είναι κοινωφελής οργανισμός που ιδρύθηκε το 1972 με σκοπό τη συνέχιση της προσφοράς του ιδρυτή του Πρόδρομου Μποδοσάκη – Αθανασιάδη στην ελληνική κοινωνία. Όραμά του είναι μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, με δυνατότητες και προοπτική για όλους.

Προς επίτευξη του οράματός του, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, με διαφάνεια, λογοδοσία και αξιοπιστία, χρηματοδοτεί, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις και προγράμματα που σχετίζονται με τους τέσσερις στρατηγικούς του πυλώνες: την προαγωγή της παιδείας, την αναβάθμιση της υγείας, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών. Από την ίδρυσή του ως σήμερα έχει διαθέσει περισσότερα από 450 εκ. ευρώ προς επίτευξη των σκοπών του.

Pin It on Pinterest

Share This